Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Areál v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic 20190191ND

Jedná se o komerční areál, situovaný při hlavní silnici I.tř.E49 ve směru do Českých Budějovic, ve kterém se nachází autoopravna s kancelářemi, dva sklady, čerpací stanice a myčka aut. Objekt je oplocený, přístupný po zpevněné komunikaci s možností napojení na veškeré inženýrské sítě.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
18.100.000 Kč
Vyvolávací cena
18.100.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas ukončení
15.8.2019 v 10:30:21
Odhadní cena
18.100.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
31.7.2019 v 11:00
7.8.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
část obce Sedlec 75, Sedlec

Lokalita

část obce Sedlec 75, Sedlec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
15.8.2019 10:30:21.48licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 18.100.000 Kč pro účastníka dražby 28128870
15.8.2019 10:30:00.89licitátor
Podání ve výši 18.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 28128870 POTŘETÍ!
15.8.2019 10:29:00.89licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 28128870, udělím mu příklep.
15.8.2019 10:28:00.89licitátor
Podání ve výši 18.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 28128870 PODRUHÉ!
15.8.2019 10:27:00.89licitátor
Podání ve výši 18.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 28128870 POPRVÉ!
15.8.2019 09:32:15.89Účastník 28128870 učinil podání 18.100.000 Kč
15.8.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné Areál v k.ú. Sedlec u Českých Budějovic, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Forderungen a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 15.8.2019 09:30
Ukončení: 15.8.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 107 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 600 m2

             Součástí je stavba: Sedlec, č.p. 75, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 107

- pozemek p.č. 119/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4.413 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 119/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3.242 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 119/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3.585 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP České Budějovice, pro obec Sedlec a k.ú. Sedlec u Českých Budějovic, na LV č. 176.Odhad ceny předmětu dražby: 18.100.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Petrou Jechovou, znalecký posudek číslo 7500/163/19 ze dne 28.4.2019.

Nejnižší podání: 18.100.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu nedobrovolné dražby vázne věcné břemeno Služebnost výtopy pro parcelu č. 119/1 s povinností k parcele č. 119/4 na základě usnesení soudu číslo deníku 143/1923, zn. Z-20800003/1969-301,

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku distribuční soustavu - Plynofikace Svazek obcí Blata, právo zřídit, mít a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení a právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění v
rozsahu GP č. 229-14155/2015 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400 s povinností k parcelám č. 119/14 a 119/4, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ZP-014330033104/003 ze dne 03.07.2017. Právní účinky zápisu ke dni 21.09.2017. Zápis proveden dne 28.02.2018, zn. V-13536/2017-301,

- věcné břemeno zřizování a provozování vedení právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku distribuční soustavu - kabelové vedení NN, právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění v rozsahu GP č. 237-43/2016 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO: 28085400 s povinností k parcelám 119/14 a 119/7, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č. CB-014330031149/002 s rozsudkem Okresního soudu České Budějovice o nahrazení projevu vůle č.j. 9 C 263/2017-42 ze dne 19.10.2017. Právní moc ke dni 08.12.2017. Právní účinky zápisu ke dni 01.03.2018. Zápis proveden dne 28.03.2018, zn. V-3147/2018-301.

Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že předmět dražby je v součané době užíván a je na něm uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou za tržních podmínek.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!