ARCHIV - Nebytový prostor Praha, k.ú.Žižkov, U Rajské zahrady 20190006DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
3.165.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas zahájení
16.4.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
16.4.2019 v 11:15:00
Odhadní cena
6.330.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
5.4.2019 v 15:00
6.4.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
ulice U Rajské zahrady 639/16, Praha

Lokalita

ulice U Rajské zahrady 639/16, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.4.2019 11:15:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
16.4.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Nebytový prostor Praha, k.ú.Žižkov, U Rajské zahrady, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Ing. Lucie Kovářová

Termín dražby:
Zahájení: 16.4.2019 10:00
Ukončení: 16.4.2019 11:15

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- jednotka č. 639/13, způsob využití jiný nebytový prostor, způsob ochrany - památkově chráněné území, zapsáno na LV 18527, vymezeno v:

              BUDOVA: Žižkov, č.p. 639, byt.dům, LV 1754, stojící na parcele 110/1, LV 1754

              PARCELA: 110/1, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 396 m2

                               110/2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - společný dvůr, evidovaná výměra 12 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 17320/193352 na společných částech budovy Žižkov, č.p. 639, byt. dům stojící na pozemku p.č. 110/1, budova Žižkov, č.p. 639, zapsána na LV 1754

- spoluvlastnický podíl ve výši 17320/193352 na pozemku p.č. 110/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 396 m2, na pozemku stojí stavba: Žižkov, č.p. 639, byt. dům, zapsáno na LV 1754

- spoluvlastnický podíl ve výši 17320/193352 na pozemku p.č. 110/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 12 m2, způsob využití - společný dvůr, byt. dům, zapsáno na LV 1754

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu sídlem v Praze, KP Praha, pro obec Praha a k.ú. Žižkov, na LV č. 18527, 1754.Odhad ceny předmětu dražby: 6.330.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Zdeňkem Salvetem, znalecký posudek číslo 5009-159-2008 ze dne 16.11.2018.

Nejnižší podání: 3.165.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!